اطلاعات شخصی
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
تخصص ها
مهارت ها
ACDSee 100%
CrystalReports 100%
MicrosoftExcel 100%
MicrosoftWord 100%
Tableau 100%
AdobePhotoshop 50%
MicrosoftVisio 50%
Minitab 50%
PowerBI 50%
Rapid Miner 50%
SAP 50%
SPSS 50%
SqlServer 50%
SSAS 50%
SSIS 50%
T-Sql 50%
WordPress 50%
AdobePremiere 20%
SSRS 20%
جوایز و افتخارات
پروژه ها و تجربیات آکادمیک
کتاب ها و مقالات