مهندس بهزاد رضایی (مدیر واحد داده کاوی)

اطلاعات شخصی

تخصص ها

سابقه کاری