مهندس محمد مهدی سیمین

mr-simin.

اطلاعات شخصی

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی

مهارت ها

microsoft sql server 60%
T-SQL 40%
querying 70%
oracle 12c 50%
excel 90%
Data warehous design 100%
ML 30%
word 60%
SSIS 80%

ارتباط در ایتا

ارتباط در تلگرام

ارتباط در آیگپ

ارتباط در واتس اپ

AVA2
پرتال آوای ریسرچیار - نسخه دمو