مهندس محمد مهدی سیمین

mr-simin.

اطلاعات شخصی

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی

مهارت ها

microsoft sql server 60%
T-SQL 40%
querying 70%
oracle 12c 50%
excel 90%
Data warehous design 100%
ML 30%
word 60%
SSIS 80%
SSAS 80%
oracle ODI 80%
oracle pl/sql 60%
navicat 80%
power BI 60%
ETL 100%
Microsoft Project 80%
programming language python 60%
دوره های حضوری آماده ثبت نامبرای اطلاعات بیشتر کلیک کنید