دسترسی سریع
ارتباط با استاد
ویدئو معرفی دوره هوش تجاری در SQL
پله اول

1

جلسه اول دوره آموزشی SQL Server

2

جلسه دوم دوره آموزشی SQL Server

3

جلسه سوم دوره آموزشی SQL Server

4

جلسه چهارم دوره آموزشی SQL Server

5

جلسه پنجم دوره آموزشی SQL Server

6

جلسه ششم دوره آموزشی SQL Server

7

جلسه هفتم دوره آموزشی SQL Server

8

جلسه هشتم دوره آموزشی SQL Server

9

جلسه نهم دوره آموزشی SQL Server

10

جلسه دهم دوره آموزشی SQL Server

11

جلسه یازدهم دوره آموزشی SQL Server

12

جلسه دوازدهم دوره آموزشی SQL Server
فایل ضمیمه
فایل ضمیمه
پله دوم

13

جلسه اول دوره کامل مقدماتی آموزش هوش تجاری

14

جلسه دوم دوره کامل مقدماتی آموزش هوش تجاری

15

جلسه سوم دوره کامل مقدماتی آموزش هوش تجاری
پله سوم

16

جلسه اول آموزش کامل دوره پیشرفته مفاهیم هوش تجاری

17

جلسه دوم آموزش کامل دوره پیشرفته مفاهیم هوش تجاری

18

جلسه سوم آموزش کامل دوره پیشرفته مفاهیم هوش تجاری

19

جلسه چهارم آموزش کامل دوره پیشرفته مفاهیم هوش تجاری

20

جلسه پنجم آموزش کامل دوره پیشرفته مفاهیم هوش تجاری

21

جلسه ششم آموزش کامل دوره پیشرفته مفاهیم هوش تجاری
پله چهارم

22

جلسه اول دوره آموزش SSIS

23

جلسه دوم دوره آموزش SSIS

24

جلسه سوم دوره آموزش SSIS
فایل ضمیمه جلسه سوم دوره آموزش SSIS

25

جلسه چهارم دوره آموزش SSIS
فایل ضمیمه جلسه چهارم دوره آموزش SSIS

26

جلسه پنجم دوره آموزش SSIS
فایل ضمیمه جلسه پنجم دوره آموزش SSIS

27

جلسه ششم دوره آموزش SSIS
فایل ضمیمه جلسه ششم دوره آموزش SSIS

28

جلسه هفتم دوره آموزش SSIS

29

جلسه هشتم دوره آموزش SSIS
فایل ضمیمه جلسه هشتم دوره آموزش SSIS

                                   مباحث پیشرفته SSIS

پله پنجم

30

جلسه اول دوره آموزش SSAS

31

جلسه دوم دوره آموزش SSAS

32

جلسه سوم دوره آموزش SSAS

33

جلسه چهارم دوره آموزش SSAS

34

جلسه پنجم دوره آموزش SSAS

35

جلسه ششم دوره آموزش SSAS

36

جلسه هفتم دوره آموزش SSAS

37

جلسه هشتم دوره آموزش SSAS

38

جلسه نهم دوره آموزش SSAS

39

جلسه دهم دوره آموزش SSAS

40

جلسه یازدهم دوره آموزش SSAS

41

جلسه دوازدهم دوره آموزش SSAS

42

جلسه سیزدهم دوره آموزش SSAS

43

جلسه چهاردهم دوره آموزش SSAS

44

جلسه پانزدهم دوره آموزش SSAS

45

جلسه شانزدهم دوره آموزش SSAS

46

جلسه هفدهم دوره آموزش SSAS

47

جلسه هجدهم دوره آموزش SSAS

48

جلسه نوزدهم دوره آموزش SSAS

49

جلسه بیستم دوره آموزش SSAS
فایل ضمیمه
پله ششم

50

جلسه اول دوره آموزشی SSAS Tabular Model

51

جلسه دوم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

52

جلسه سوم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

53

جلسه چهارم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

54

جلسه پنجم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

55

جلسه ششم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

56

جلسه هفتم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

57

جلسه هشتم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

58

جلسه نهم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

59

جلسه دهم دوره آموزشی SSAS Tabular Model