دسترسی سریع
ارتباط با استاد

SSAS یک سرور OLAP چند بعدی و همچنین یک موتور آنالیز است که به شما امکان می دهد حجم زیادی از داده ها را برش داده و تکه کنید. SSAS خدمات تحلیل را با استفاده از ابعاد مختلف ارائه می دهد. به عبارتی ساده ، می توانید از SSAS برای ایجاد مکعب با استفاده از داده های داده های مارتد / انبار داده برای تحلیل عمیق تر و سریعتر داده استفاده کنید.

SQL Server شامل موتور (Engine) بسیار قدرتمندی برای ساخت ساختمان های داده چند بعدی (Multi-Dimensional) است که به شما اجازه مرتب کردن، تجمیع (Aggregate) و تحلیل (Analyze) داده ها را می دهد و تحت عنوان SQL Server Analysis Services شناخته می شود.

دوره آموزش آنالیز داده در SSAS دوره کامل و جامع است توسط مجموعه ریسرچیار و با تدریس اساتید مجرب و کار بلد آماده شده است.

پله اول

1

جلسه اول دوره آموزشی SQL Server

2

جلسه دوم دوره آموزشی SQL Server

3

جلسه سوم دوره آموزشی SQL Server

4

جلسه چهارم دوره آموزشی SQL Server

5

جلسه پنجم دوره آموزشی SQL Server

6

جلسه ششم دوره آموزشی SQL Server

7

جلسه هفتم دوره آموزشی SQL Server

8

جلسه هشتم دوره آموزشی SQL Server

9

جلسه نهم دوره آموزشی SQL Server

10

جلسه دهم دوره آموزشی SQL Server

11

جلسه یازدهم دوره آموزشی SQL Server

12

جلسه دوازدهم دوره آموزشی SQL Server
فایل ضمیمه
فایل ضمیمه
پله دوم

13

جلسه اول دوره کامل مقدماتی آموزش هوش تجاری

14

جلسه دوم دوره کامل مقدماتی آموزش هوش تجاری

15

جلسه سوم دوره کامل مقدماتی آموزش هوش تجاری
پله سوم

16

جلسه اول آموزش کامل دوره پیشرفته مفاهیم هوش تجاری

17

جلسه دوم آموزش کامل دوره پیشرفته مفاهیم هوش تجاری

18

جلسه سوم آموزش کامل دوره پیشرفته مفاهیم هوش تجاری

19

جلسه چهارم آموزش کامل دوره پیشرفته مفاهیم هوش تجاری

20

جلسه پنجم آموزش کامل دوره پیشرفته مفاهیم هوش تجاری

21

جلسه ششم آموزش کامل دوره پیشرفته مفاهیم هوش تجاری
پله چهارم

22

جلسه اول دوره آموزش SSAS

23

جلسه دوم دوره آموزش SSAS

24

جلسه سوم دوره آموزش SSAS

25

جلسه چهارم دوره آموزش SSAS

26

جلسه پنجم دوره آموزش SSAS

27

جلسه ششم دوره آموزش SSAS

28

جلسه هفتم دوره آموزش SSAS

29

جلسه هشتم دوره آموزش SSAS

30

جلسه نهم دوره آموزش SSAS

31

جلسه دهم دوره آموزش SSAS

32

جلسه یازدهم دوره آموزش SSAS

34

جلسه دوازدهم دوره آموزش SSAS

35

جلسه سیزدهم دوره آموزش SSAS

36

جلسه چهاردهم دوره آموزش SSAS

37

جلسه پانزدهم دوره آموزش SSAS

38

جلسه شانزدهم دوره آموزش SSAS

39

جلسه هفدهم دوره آموزش SSAS

40

جلسه هجدهم دوره آموزش SSAS

41

جلسه نوزدهم دوره آموزش SSAS

42

جلسه بیستم دوره آموزش SSAS
فایل ضمیمه
پله پنجم

43

جلسه اول دوره آموزشی SSAS Tabular Model

44

جلسه دوم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

45

جلسه سوم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

46

جلسه چهارم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

47

جلسه پنجم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

48

جلسه ششم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

49

جلسه هفتم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

50

جلسه هشتم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

51

جلسه نهم دوره آموزشی SSAS Tabular Model

52

جلسه دهم دوره آموزشی SSAS Tabular Model
فایل ضمیمه دوره آموزشی SSAS Tabular Model
پله ششم

53

جلسه مقدماتی آموزش کامل دوره مقدماتی داده کاوی

54

جلسه اول آموزش کامل دوره مقدماتی داده کاوی

55

جلسه دوم آموزش کامل دوره مقدماتی داده کاوی

56

جلسه سوم آموزش کامل دوره مقدماتی داده کاوی
پله هفتم

57

جلسه اول آموزش کامل دوره پیشرفته داده کاوی

58

جلسه دوم آموزش کامل دوره پیشرفته داده کاوی

59

جلسه سوم آموزش کامل دوره پیشرفته داده کاوی

60

جلسه چهارم آموزش کامل دوره پیشرفته داده کاوی

61

جلسه پنجم آموزش کامل دوره پیشرفته داده کاوی

62

جلسه ششم آموزش کامل دوره پیشرفته داده کاوی

63

جلسه هفتم آموزش کامل دوره پیشرفته داده کاوی
پله هشتم

64

جلسه اول دوره آموزش داده کاوی در SSAS

65

جلسه دوم دوره آموزش داده کاوی در SSAS